Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU
www.palacykzacisze.pl


WPROWADZENIE
Jest nam bardzo miło, że wybraliście Państwo Palacyk Zacisze.
Jednym z naszych priorytetów, obok dostarczania Wam smacznych i zdrowych
posiłków, jest świadczenie usług w oparciu o jak najwyższe standardy ochrony
Waszych danych osobowych. Przedstawiona polityka prywatności ma na celu
przybliżenie w jaki sposób je zbieramy, przechowujemy, wykorzystujemy oraz
udostępniamy. Jest dla nas rzeczą istotną aby nasi Klienci wiedzieli jakie dane
osobowe wykorzystujemy za ich zgodą, rozumieli dlaczego je gromadzimy i
wykorzystujemy oraz mieli świadomość jakie przysługują im w związku z tym
prawa.


POSTANOWIENIA OGÓLNE
Polityka prywatności przedstawia politykę w zakresie przetwarzania danych
osobowych gromadzonych przez stronę internetową www.gpf.catering
Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia
UE 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o
ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy
95/46/EC (zwanego RODO) zbieranych za pośrednictwem
witryny www.gpf.catering jest Good Polish Food Catering Joanna Stępska, KvK
84258780, Jan Evertsenplaats 36, 3012 HP Rotterdam, Holandia , zwanym
dalej Administratorem.
Administrator chroni prywatność i przekazywane im informacje z zachowaniem
należytej staranności. W tym celu używają odpowiednich środków technicznych
i organizacyjnych, a w szczególności zabezpiecz dane osobowe Klientów przed
ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, nieuprawnioną modyfikacją
oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa.
Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie w każdej sytuacji, w której
Administrator przetwarzaj dane osobowe użytkowników
serwisu www.gpf.catering, zwanych dalej Klientami.
Danymi osobowymi są informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest
niemalże każda czynność dokonywana na danych osobowych.
Wszelkie zmiany niniejszej polityki prywatności będą publikowanie na stronie
internetowej www.gpf.catering.


CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane Klientów podlegające przetwarzaniu przez serwis www.gpf.catering to:
imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres dostawy posiłków
(miejscowość, ulica, numer budynku i lokalu, kod pocztowy, numer do klatki).
Podanie ww. danych jest dobrowolne, lecz nieodzowne do wykonania umowy
przez Administratora, dlatego też ich niepodanie jest równoznaczne z brakiem
możliwości zawarcia umowy z Administratorem.
Dane osobowe Klientów zawarte w formularzu znajdującym się na
stronie www.gpf.catering pod zakładką „Zamów” podlegają przetwarzaniu w
celu złożenia zamówienia w serwisie www.gpf.catering , przyjęcia tego
zamówienia i jego realizacji w zakresie niezbędnym do prawidłowego
wykonania umowy przez Administratora i jego pracowników. Dane
przechowywane są na serwerach w systemach poczty internetowej z
domeną www.gpf.catering, w systemach strony internetowej, na dyskach
komputerów osób upoważnionych.
Dane osobowe Klienta będą przetwarzane Po 2 lat po zakończeniu umowy
trwania umowy. Za koniec trwania umowy uznaje się dzień usunięcia przez
Klienta konta założonego na stronie www.gpf.catering .
Na zlecenie Administratorów dane osobowe Klientów mogą być przekazywane
następującym kategoriom podmiotów: kucharzom – w celu przygotowania
posiłków; księgowym, biurom rachunkowym, dostawom usług płatności
internetowych, prawnikom – w celu zaksięgowania i rozliczenia transakcji;
dostawcom usług IT – w celu umożliwienia złożenia zamówienia przez Klienta i
przyjęcia tego zamówienia przez Administratorów; dostawcom zamówień,
kurierom – w celu dostarczenia zamówień pod adres wskazany przez Klienta.
Wyżej wymienione podmioty nie stają się przez to administratorami danych
Klientów i nie mogą ich udostępniać. Przetwarzają one dane wyłącznie w
zakresie niezbędnym do realizacji celu.


PRAWA KLIENTA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Klient ma prawo do:
dostępu do własnych danych osobowych oraz cofnięcia zgody na ich
przetwarzanie przez Administratorów w każdym czasie,
kontroli przetwarzania jego danych osobowych przez Administratorów,
żądania sprostowania jego danych osobowych lub ich aktualizacji,
żądania usunięcia jego danych osobowych jeżeli przestały być niezbędne dla
celów, dla których zostały zebrane, bądź jeżeli cofnął on zgodę na ich
przetwarzanie, a nie zachodzi żadna inna przesłanka przetwarzania danych
osobowych,
sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratorów danych osobowych
Klienta z przyczyny mającej swe źródło w konkretnej sytuacji,
żądania przekazania jego danych osobowych w celu ich wykorzystania przez
podmioty trzecie,
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku
uznania, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
Dla realizacji uprawnień wymienionych w pkt. 1 Klient powinien skontaktować
się z Administratorami poprzez:
wysłanie do Administratorów określonego żądania drogą mailową, na adres email – contact@gpf.catering
wysłanie do Administratorów określonego żądania listownie, na adres – Good
Polish Food Catering Joanna Stępska, KvK 84258780, Jan Evertsenplaats 36,
3012 HP Rotterdam, Holandia
Nie dotyczy to prawa do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych
Osobowych.


PLIKI „COOKIES”
Pliki cookies to drobne informacje tekstowe zapisywane w urządzeniu
końcowym Klienta serwisu www.gpf.catering. Nie zawierają one wirusów ani
złośliwego oprogramowania.
Pliki cookies mogą być kontrolowane przez Klienta za pomocą ustawień
używanej przez niego przeglądarki internetowej w każdym czasie.
Administratorzy są uprawnieni do przetwarzania danych zawartych w plikach
cookies w następujących celach:
identyfikacja Klientów jako zalogowanych na stronie www.gpf.catering,
zapamiętywania diet dodanych do zamówienia,
zapamiętywania danych wpisanych przez Klienta w zakładce „Zamów ”,
prowadzenia przez Administratorów statystyk dotyczących ilości i cech
składanych zamówień oraz analizowania przez Administratorów aktywności
Klientów w serwisie www.palacykzacisze.pl